Khoirun Nisa, F. “Kajian Estetika Pada Busana Upcycle Limbah Kain Karya Diana Rikasari”. Gestalt : Jurnal Desain Komunikasi Visual, Vol. 4, no. 2, Nov. 2022, pp. 11-18, doi:10.33005/gestalt.v4i2.123.