Khoirun Nisa, F. (2022) “Kajian Estetika Pada Busana Upcycle Limbah Kain Karya Diana Rikasari”, Gestalt : Jurnal Desain Komunikasi Visual, 4(2), pp. 11-18. doi: 10.33005/gestalt.v4i2.123.