KHOIRUN NISA, F. Kajian Estetika Pada Busana Upcycle Limbah Kain Karya Diana Rikasari. Gestalt : Jurnal Desain Komunikasi Visual, v. 4, n. 2, p. 11-18, 7 nov. 2022.