Khoirun Nisa, F. (2022). Kajian Estetika Pada Busana Upcycle Limbah Kain Karya Diana Rikasari. Gestalt : Jurnal Desain Komunikasi Visual, 4(2), 11-18. https://doi.org/10.33005/gestalt.v4i2.123