[1]
Khoirun Nisa, F. 2022. Kajian Estetika Pada Busana Upcycle Limbah Kain Karya Diana Rikasari. Gestalt : Jurnal Desain Komunikasi Visual. 4, 2 (Nov. 2022), 11-18. DOI:https://doi.org/10.33005/gestalt.v4i2.123.